Radio Sirena
HomeOpštinaKnjaževac : Uskoro teretana na otvorenom u Kaplarovoj ulici

Knjaževac : Uskoro teretana na otvorenom u Kaplarovoj ulici

Knjaževac : Uskoro teretana na otvorenom u Kaplarovoj ulici

 

Opština Knjaževac, putem naručioca Javnog preduzeća za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac, sprovodi postupka javne nabavke male vrednosti, pod brojem JN 404/1-16/2018-02 koja se odnosi na radove na izgradnji teretane na otvorenom u Kaplarovoj ulici.

Prostor u delu ul. Kaplarovoj, je uređen zelenilom i pešačkim stazama.Samim tim se nameće da se prostor treba obogatiti i sportskim sadržajem u ovomslučaju teretanom na otvorenom, kojom bi obogatili prostor i učinili ga atraktivnijim.Rešenje u prostoru dato je kroz grafički prilog koji je sadržan u prilogu konkursne dokumentacije.Rok izvršenja: Rok za izvođenje radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Radovi se izvode na KP br. 116/1 KO Knjaževac, u ul.Kaplarovoj u Knjaževcu.

Knjaževčani bi uskoro mogli da vežbaju na sledećim spravama u okviru teretana na otvorenom u Kaplarovoj ulici : fitnes sprave “Univerzalne šipke”. Sprava treba da bude kombinacija za 4 (četri) vrste vežbi i razvoja mišića, “Kosa klupa”, za razvoj trbušnih
mišića,“Horizontalne merdevine”, za jačanje mišića gornjih ekstremiteta,”Razboj”,“Stolica za povlačenje i odgurivanje”, jačanje irazvijanje mišića gornjih udova, ramena i leđa, “Sedište za odgurivanje”, poboljšanje i stabilnost zglobova donjih ekstremiteta, “Vazdušna hodalica”, za
jačanje funkcija srca i pluća, kao i razvijanje snage donjih ekstrmiteta i struka, “Mini fitnes set za osobe u invalidskim kolicima”, volani, ručni bicikl i ručke za podizanje.Sprave za fitnes teretanu na otvorenom moraju da imaju standard SRPS EN 16630:2016 ili odgovarajući, sa atestom proizvođača i sertifikatom. U zavisnosti od fitnes sprave, sprave moraju da budu izrađene od čeličnih profila,
cevi i limova spojenih zavarivanjem i vijačnom vezom u funkcionalnu vezu. Svi čelični delovi moraju da budu pocinkovani i plastificirani (2 sloja plastike) antikorozivni temeljni sloj i završni dekorativni sloj u boji prema RAL (ton) karti.

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom.Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca 2 ul. Kej Dimitrija Tucovića 30 u Knjaževcu svakog radnog dana od 07 časova do 15 časova.


Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na portalu Uprave za javne nabavke odnosno do
23.04.2018.godine do 12 00 časova.Javno otvaranje ponuda će se obaviti u 12 30 časova 23.04.2018. godine u prostorijama naručioca 2 JP „Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“, Kej Dimitrija Tucovića 30, 19350 Knjaževac.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.
Kontakt osoba za sve informacije vezane za javnu nabavku je Violeta
Kostadinović, broj telefona 019/731-015, violeta.kostadinovic@razvoj.rs

Radovi na izgrdnji teretane na otvorenom obuhvataju:

1) Predhodne radove i pripremu terena (mašinski iskop i pošljunkavanje terena
sa valjanjem);
2) Nabavka i ugradnja parkovskih sivih betonskih ivičnjaka dimenzije 7/20/50 cm na
sloju podloge od betona MB 20;
3) Izrada AB stopa MB-30 za sprave za teretanu na otvorenom. Stope se izrađuju se
na licu mesta u oplati preko sloja šljunka d=10 cm i sloja nabijene zemlje;
4) Popločavanje platoa za fitnes sprave.
Popločavanje će se vršiti vibropresovanim dvoslojnim pločicama d=6 cm, 20 x 10
cm, sa dodatkom do 30% u boji po želji investitora, na sloju prane frakcije 0-
4mm d=3-5 cm sa fugovanjem spojnica kvarcnim peskom 0-4 mm ;
5) Izrada-nabavka, transport i ugradnja 8 (osam) fitnes sprava, opisanih u
obrascu 8. i grafičkim prilozima, na predhodno pripremljenu betonsku podlogu;
6) Nabavka i ugradnja led reflektora jačine 100 W, na postojeće bandere.
Pri izvođenju radova obavezno je obezbediti pristup osobama sa posebnim
potrebama izvođenjem pristupnih rampi i staza na datoj lokaciji.

Konkursnu dokumentaciju preuzmite ovde.

Poziv za podnošenje ponuda preuzmite ovde.

 

Izvor: knjazevackevesti.rs

Podeli preko:
Oceni

nenad.ilijic@yahoo.com

Bez komentara

Ostavi svoj komentar